Logo1

My Universe…

almost two-years old Stallion Torencyo (Totilas x Florencio)